Statut Szkoły Muzycznej
I stopnia w Rożnowie

Podstawa prawna:
 1. Art. 60 ust. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.).
 2. Uchwała Nr XLIII/322/2010 Rady Gminy z 23 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Rożnowie.
 3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 i 2245 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Kultury z 16 maja 2018 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1023).
 5. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 14 grudnia 2016 r. o prawie oświatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 966 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1023).
 7. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 15 czerwca 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1193).
 8. Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
 9. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 28 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1451).
 10. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 29 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2199).
 11. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 30 października 2018 r. w sprawie warunków i typu udzielania zezwoleń na indywidualny tok nauczania (Dz. U. z 2017 r., poz. 2058).

Ustalenia ogólne

 1. Szkoła Muzyczna I stopnia w Rożnowie jest szkołą artystyczną dającą podstawy wykształcenia muzycznego.
 2. Szkoła używa nazwy: Szkoła Muzyczna I stopnia w Rożnowie.
 3. Siedziba Szkoły znajduje się w Szkole Podstawowej w Rożnowie.
 4. Szkoła Muzyczna I stopnia w Rożnowie posiada punkty szkolne, w których odbywają się zajęcia prowadzone przez nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia w Rożnowie:
  1. punkt szkolny w Gródku nad Dunajcem — 1 sala;
  2. punkt szkolny w Wiejskim Domu Kultury w Rożnowie — 5 sal;
  3. punkt szkolny w Centrum Społeczno–Kulturalnym w Przydonicy — 4 sale;
  4. punkt szkolny w Gminnym Ośrodku Kultury w Jelnej — 3 sale.
 5. Organem założycielskim i prowadzącym Szkołę jest Urząd Gminy w Gródku nad Dunajcem.
 6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pomocą specjalistycznej jednostki nadzoru — Centrum Edukacji Artystycznej.
 7. Absolwenci Szkoły I stopnia otrzymują świadectwo ukończenia Szkoły Muzycznej I stopnia.

Cele i zadania szkoły

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.) i ustawie z 14 grudnia 2016 r. o Prawie Oświatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.), oraz w przepisach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odnoszących się do szkół artystycznych, a w szczególności:
  1. rozbudza i rozwija podstawowe zdolności muzyczne;
  2. przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki;
  3. oddziałuje aktywnie na otoczenie w zakresie upowszechniania kultury muzycznej;
  4. przygotowuje najzdolniejszych absolwentów do kontynuowania nauki w szkole II stopnia;
  5. prowadzi działania opiekuńcze i wychowawcze;
  6. kształtuje wrażliwość estetyczną i poczucie piękna.
 2. Szkoła realizuje cele, o których mowa w § 2 ust. 1, poprzez:
  1. prowadzenie indywidualnych zajęć nauki gry na instrumentach, zbiorowych lekcji teoretycznych oraz zespołów muzycznych w zakresie przedmiotów objętych ramowym planem nauczania;
  2. prowadzenie działalności koncertowej, organizowanie przeglądów, konkursów itp.;
  3. udział uczniów i nauczycieli w kursach i konsultacjach, przesłuchaniach, festiwalach, koncertach, konkursach i przeglądach;
  4. współpracę z władzami administracyjnymi, instytucjami kultury, podmiotami gospodarczymi.
 3. Szkoła, w razie potrzeby, zapewnia współpracę z poradnią specjalistyczną, świadczącą pomoc dzieciom i rodzicom.
 4. W przypadku zdarzeń losowych uczniów, szkoła zwraca się o pomoc do organu prowadzącego.
 5. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną, dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami.

Struktura organizacyjna szkoły

 1. Organami szkoły są:
  1. Dyrektor Szkoły;
  2. Rada Pedagogiczna;
  3. Rada Rodziców;
  4. Samorząd Uczniowski.
 2. Dyrektor:
  1. Kieruje Szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym wszystkich pracowników i przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
  2. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Szkoły.
  3. Dyrektor szkoły w szczególności jest odpowiedzialny za:
   1. dydaktyczny i wychowawczy poziom Szkoły;
   2. realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej podjętymi w ramach jej kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących Szkołę;
   3. wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa;
   4. dysponowanie środkami określonymi w zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną planie finansowym Szkoły oraz prawidłowe ich wykorzystanie;
   5. decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
   6. decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły;
   7. występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły;
   8. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
  4. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
  5. Dyrektor realizuje swoje obowiązki przy pomocy nauczycieli i pracowników, którym zostały powierzone funkcje kierownicze.
 3. Rada Pedagogiczna:
  1. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele szkoły.
  2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły, powołanym do realizowania jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
  3. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o regulamin działalności Rady Pedagogicznej.
  4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
  5. Rada Pedagogiczna w szczególności:
   1. zatwierdza plan pracy Szkoły;
   2. zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów;
   3. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole;
   4. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
   5. podejmuje uchwały w sprawach skreślania z listy uczniów;
   6. przygotowuje i uchwala Statut Szkoły, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;
   7. przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego Szkoły i opiniuje projekt planu finansowego Szkoły;
   8. ustala, w porozumieniu z Radą Rodziców, stawki opłat za wypożyczanie instrumentów;
   9. może występować z wnioskami o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Szkole;
   10. z własnej inicjatywy ocenia sytuację Szkoły oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do Dyrektora oraz organu prowadzącego Szkołę;
   11. opiniuje organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych;
   12. opiniuje kandydatury do funkcji kierowników sekcji;
   13. opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
   14. opiniuje program wychowawczo-profilaktyczny.
 4. Rada Rodziców:
  1. W Szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów.
  2. Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony na ogólnym zebraniu rodziców regulamin rady, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
  3. Rada Rodziców składa się z 3 członków wybranych przez ogół rodziców w tajnych wyborach.
  4. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.
  5. Rada Rodziców w szczególności:
   1. opiniuje program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły;
   2. może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły;
   3. gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł; zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin Rady Rodziców;
   4. współdziała z innymi organami Szkoły w realizacji jej statutowych celów;
   5. opiniuje projekty planów finansowych Szkoły.
 5. Samorząd Uczniowski:
  1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
  2. Jedynymi reprezentantami ogółu uczniów są organy Samorządu.
  3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym.
  4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
  5. Samorząd Uczniowski posiada prawo do:
   1. organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
   2. przedstawiania Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów;
   3. zapoznania się z treścią programu wychowawczo–profilaktycznego;
   4. wyrażania opinii w sprawie skreślania z listy uczniów oraz redagowania i wydawania własnego czasopisma szkolnego;
   5. organizowania, w porozumieniu z Dyrektorem, własnej działalności kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej;
   6. wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługi.
 2. W szkole znajdują się:
  1. Dyrektor;
  2. Wicedyrektor;
  3. nauczyciele klas instrumentalnych;
  4. nauczyciele zajęć teoretyczno–muzycznych;
  5. bibliotekarz;
  6. pracownicy administracyjni – sekretarka;
  7. pracownicy obsługi: woźny;
 3. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno–wychowawczą oraz jest odpowiedzialny za wyniki i jakość tej pracy, oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Do zadań i obowiązków nauczycieli w szczególności należy:
  1. dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;
  2. wspieranie rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów, a także ich rozwoju psychicznego;
  3. bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów;
  4. udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozeznanie ich problemów;
  5. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej;
  6. dbałość o bezpieczeństwo uczniów;
  7. dbałość o instrumenty, pomoce dydaktyczne i inny sprzęt szkolny;
  8. promowanie zasad higieny i ochrony zdrowia.
 3. W sprawach wychowania i kształcenia dzieci nauczyciele powinni współpracować z rodzicami lub opiekunami.
 4. Nauczyciel, podczas pełnienia obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z 6 czerwca 1997 r.

Organizacja pracy Szkoły

 1. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek albo sobotę, zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po 1 września.
 2. Organizację Szkoły w danym roku szkolnym określa Dyrektor w arkuszu organizacji szkoły na podstawie ramowego planu nauczania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz planu pracy Szkoły, a zatwierdza organ prowadzący i nadzorujący Szkołę.
 3. Arkusz Organizacyjny Szkoły określa liczbę pracowników Szkoły (łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych), ogólną liczbę godzin, przedmiotów oraz zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.

 1. Nauka w Szkole odbywa się w cyklach:
  1. 6–letnim;
  2. 4–letnim.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach i za zgodą Rady Pedagogicznej istnieje możliwość zmiany cyklu lub specjalności w trakcie trwania nauki.
 3. Tygodniowy rozkład obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych, wynikający z arkusza organizacji Szkoły, ustala Dyrektor, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.
 4. Jednostka lekcyjna przedmiotu głównego trwa 30 minut w klasach I–III cyklu sześcioletniego oraz 45 minut w klasach IV–VI cyklu sześcioletniego, i klasach I–IV cyklu czteroletniego. Pozostałe zajęcia wposzczególnych klasach trwają zgodnie z obowiązującym ramowym planem nauczania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 1. Opiekę nad uczniem w czasie zajęć lekcyjnych sprawuje nauczyciel prowadzący lekcję.
 2. W przypadku, gdy uczniowie szkoły uczestniczą w imprezach pozaszkolnych (przeglądy, koncerty, audycje muzyczne), opiekę nad nimi sprawuje nauczyciel lub nauczyciele Szkoły wyznaczeni przez Dyrektora, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo poszczególnych uczniów.
 3. Dyrektor i wszyscy pracownicy Szkoły mają obowiązek dbania o bezpieczeństwo uczniów, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.
 4. W sprawowaniu funkcji opiekuńczej, nauczycieli mogą wspomagać rodzice lub prawni opiekunowie uczniów.
 5. Uczniowie i nauczyciele mają prawo do korzystania z pomieszczeń szkolnych poza zajęciami dydaktycznymi do celów samokształcenia i doskonalenia gry na instrumentach oraz wykonywania obowiązków służbowych.
 6. Opinia poradni psychologiczno–pedagogicznej (w tym poradni specjalistycznej), o specyficznych trudnościach w uczeniu się, może być wydana uczniowi szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne nie wcześniej niż w czasie, w którym jednocześnie uczęszcza on do klasy IV szkoły podstawowej, i nie później niż w czasie, w którym jednocześnie uczęszcza do klasy VIII szkoły podstawowej.
 7. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w Szkole artystycznej zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole artystycznej, i po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia, lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia opinia, o której mowa w pkt. 8, może być wydana także uczniowi szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne, który jednocześnie uczęszcza do klasy VII lub VIII szkoły podstawowej lub do szkoły ponadpodstawowej. Wniosek, wraz z uzasadnieniem, składa się do dyrektora szkoły artystycznej. Dyrektor szkoły artystycznej, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, oraz informuje o tym rodziców albo pełnoletniego ucznia.
 8. Dyrektor szkoły artystycznej zwalnia ucznia z realizacji chóru w szkole muzycznej, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 1. Szkoła może przyjmować studentów wyższych uczelni na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy daną Uczelnią a Dyrektorem Szkoły.
 2. Osoby przygotowujące się do egzaminów eksternistycznych mogą uczęszczać na wybrane zajęcia zbiorowe za zgodą Dyrektora Szkoły.

Zasady rekrutacji

 1. Realizując statutowe cele i zadania Szkoła przeprowadza co roku rekrutację kandydatów do klas pierwszych.
 2. Na stronie internetowej Szkoły znajduje się informacja o zasadach przyjęć, o warunkach nauki i terminach przeprowadzania rekrutacji.
 3. Szkoła prowadzi rekrutację:
  1. do I klasy 6–letniego cyklu nauczania dla kandydatów, którzy ukończyli 6 lat i nie przekroczyli 10 roku życia;
  2. do I klasy 4-letniego cyklu nauczania dla kandydatów, którzy ukończyli 8 lat i nie przekroczyli 16 roku życia.
 4. Wszyscy kandydaci, ubiegający się o przyjęcie do Szkoły, składają kwestionariusz osobowy, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1000) oraz zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki.
 5. Kwalifikacje kandydatów odbywają się:
  1. na podstawie badania przydatności kandydatów w okresie od 4 maja do 30 czerwca; dokładne daty ustala Dyrektor Szkoły;
  2. Dyrektor Szkoły ma prawo do przeprowadzenia drugiego naboru kandydatów w okresie wakacyjnym, po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną.
 6. Badanie przydatności kandydatów obejmuje:
  1. sprawdzenie uzdolnień muzycznych;
  2. sprawdzenie psychofizycznych predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.
 7. Kandydat udziela odpowiedzi z zakresu:
  1. poczucia słuchu;
  2. poczucia rytmu;
  3. poczucia harmonii;
  4. pamięci muzycznej;
  5. inteligencji ogólnej.
 8. W celu przeprowadzenia badania przydatności kandydatów Dyrektor Szkoły powołuje spośród nauczycieli komisję kwalifikacyjną i wyznacza jej przewodniczącego. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej może powołać spośród członków komisji zespoły kwalifikacyjne liczące co najmniej 3 osoby.
 9. Za przygotowanie zestawów pytań i testów (ustala komisja) oraz przeprowadzenie egzaminów wstępnych i badania przydatności kandydatów odpowiedzialny jest przewodniczący komisji kwalifikacyjnej. Zestawy pytań i testy objęte są tajemnicą służbową.
 10. Po każdej części badania przydatności komisja wpisuje do indywidualnego protokołu uzyskaną przez kandydata ocenę.
 11. Ostateczną ocenę badania przydatności ustala komisja z uwzględnieniem ocen cząstkowych.
 12. Komisja kwalifikacyjna posługuje się punktową skalą ocen od 1 do 25.
 13. Z przebiegu badania przydatności komisja sporządza protokół, zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz uzyskaną przez nich ocenę.
 14. Kandydat jest zakwalifikowany, jeżeli, w wyniku przeprowadzonego badania przydatności, uzyskał średnią punktację minimum 16 punktów.
 15. Decyzję o przyjęciu do Szkoły podejmuje Dyrektor na podstawie ostatecznej oceny zbadania przydatności — od oceny najwyższej, zgodnie z ilością wolnych miejsc w danej specjalności.
 16. Dyrektor ogłasza listę kandydatów przyjętych do Szkoły w ciągu czternastu dni po zakończeniu badań przydatności.
 17. W indywidualnych przypadkach kandydat do Szkoły może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza.
 18. Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje Dyrektor Szkoły, na podstawie ustalenia przez komisję predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.

Program Profilaktyczno–Wychowawczy

 1. Program Profilaktyczno–Wychowawczy tworzy Rada Pedagogiczna; opiniuje go Rada Rodziców.
 2. Program Profilaktyczno–Wychowawczy realizowany przez szkołę ma na celu wszechstronny rozwój każdego ucznia w szczególności poprzez:
  1. tworzenie atmosfery przyjaznej uczniom, opartej na zasadach wzajemnego poszanowania i tolerancji;
  2. dążenie do zapewnienia wszystkim uczniom bezpieczeństwa;
  3. jasne i wyraźne definiowanie praw i obowiązków uczniów oraz przestrzeganie zasad demokratycznego funkcjonowania społeczności szkolnej;
  4. uczenie dzieci i młodzieży dobrej organizacji własnego czasu, samodzielności i systematyczności;
  5. tworzenie możliwości pełnej realizacji aspiracji i potrzeb uczniów poprzez wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego oraz innych wartościowych inicjatyw uczniowskich;
  6. wychowanie dzieci i młodzieży przez muzykę oraz obcowanie z innymi dziedzinami sztuki, mające na celu przygotowanie świadomych i wrażliwych odbiorców;
  7. uczenie odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań i współpracę w grupie;
  8. kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich uczniów m.in. poprzez pielęgnowanie tradycji (koncerty patriotyczne) i współodpowiedzialności za organizowanie życia całej społeczności szkolnej;
  9. dążenie do integracji społeczności szkolnej przez realizację zadań edukacyjnych, wychowawczych i rozrywkę;
  10. dążenie do kompleksowej współpracy z rodzicami na wszystkich płaszczyznach w celu zapewnienia wysokiej efektywności pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Wewnątrzszkolny system oceniania

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 16 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U z 2018 r., poz. 1023).

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych;
  2. motywowanie ucznia do dalszej pracy;
  3. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu oraz uzdolnieniach uczniów;
  4. umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno–wychowawczej;
  5. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów);
  2. bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach obowiązujących w szkole;
  3. ustalanie ocen klasyfikacyjnych rocznych i końcowych i warunków ich poprawiania;
  4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, promocyjnych i poprawkowych;
  5. warunki uzyskania promocji i ukończenia szkoły;
  6. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

Wymagania edukacyjne
 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o:
  1. wymaganiach edukacyjnych, niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
  2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
  3. warunkach i trybie uzyskania wyższej od przewidywanej śródrocznej, rocznej, końcowej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalanej w trybie egzaminu promocyjnego.
 2. Informacje te przekazywane są rodzicom (prawnym opiekunom) przez nauczycieli na zebraniach organizowanych na początku każdego roku szkolnego.
 3. W każdym roku szkolnym wychowawcy organizują wywiadówki semestralne w terminach ustalonych przez Dyrektora szkoły.
 4. Wywiadówki mają na celu dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o ocenach, postępach, trudnościach i uzdolnieniach uczniów ze wszystkich przedmiotów objętych planem nauczania.
 5. W razie potrzeby spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) mogą się odbywać w innych terminach niż wywiadówki z inicjatywy każdego nauczyciela.

 1. Uczniowie są zobowiązani do uczestniczenia we wszystkich zajęciach przewidzianych ramowym planem nauczania.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z części zajęć edukacyjnych.
 3. Decyzję o zwolnieniu ucznia z części zajęć edukacyjnych podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie opinii lekarza specjalisty.
 4. W przypadku zwolnienia ucznia z części zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania, zamiast oceny klasyfikacyjnej, wpisuje się „zwolniony”.
 5. W uzasadnionych przypadkach uczeń może, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i za zgodą Rady Pedagogicznej, realizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w planie nauczania danej klasy w ciągu dwóch kolejnych lat, w łącznym wymiarze godzin nie przekraczającym wymiaru godzin przewidzianego dla tej klasy. Uczeń nie jest wówczas klasyfikowany w pierwszym roku realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w planie nauczania danej klasy.
 6. Rozłożenie roku szkolnego na dwa lata jest możliwe po wniosku złożonym przez nauczyciela przedmiotu głównego do 15 maja roku szkolnego poprzedzającego rozłożenie nauki.
 7. Uczniowie, którzy ukończyli Szkołę Muzyczną I stopnia, a realizują drugi instrument główny, będą mieć przepisaną ocenę ze świadectwa ukończenia szkoły muzycznej i nie muszą realizować przedmiotów, które ukończyli.

Skala ocen

W Szkole Muzycznej I stopnia w Rożnowie obowiązuje następująca skala ocen:

 1. Stopień celujący – 6; oznacza, że osiągnięcia ucznia wykraczają poza wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu nauczania, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub wykonawczych z programu nauczania danej klasy; osiąga sukcesy w konkursach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.
 2. Stopień bardzo dobry – 5; oznacza, że uczeń całkowicie spełnia wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu nauczania, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i wykonawcze, bierze czynny udział w działalności koncertowej szkoły.
 3. Stopień dobry – 4; oznacza, że spełnienie wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania nie jest pełne, ale nie przewiduje problemów w dalszym kształceniu; uczeń umie poprawnie wykonywać utwory oraz nie przewiduje problemów w dalszym kształceniu.
 4. Stopień dostateczny – 3; oznacza, że uczeń spełnia jedynie podstawowe wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu nauczania, co może oznaczać trudności w toku dalszego kształcenia; uczeń realizuje typowe zadania teoretyczne i wykonawcze o średnim stopniu trudności.
 5. Stopień dopuszczający – 2; oznacza, że spełnienie wymagań edukacyjnych wynikających zrealizowanego programu nauczania jest minimalne i poważnie utrudni, a nawet może uniemożliwić dalsze kształcenie; uczeń realizuje utwory o niewielkim stopniu trudności.
 6. Stopień niedostateczny – 1; oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania, co uniemożliwia mu kontynuację kształcenia; uczeń nie jest w stanie wykonać utworów o niewielkim stopniu trudności.

Klasyfikowanie śródroczne, roczne i końcowe
 1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania.
 2. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się dwa razy w każdym roku szkolnym, pod koniec każdego semestru.
 3. Ocenę ustala nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem ocen ustalanych przez komisje egzaminacyjne.
 4. Oceny są jawne — nauczyciel na bieżąco informuje uczniów o każdej ocenie odnotowanej w dzienniku.
 5. Wszystkie oceny ucznia powinny być uwidocznione w dzienniku lekcyjnym.
 6. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
 7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
 8. Oceny klasyfikacyjne niedostateczne z przedmiotów nadobowiązkowych nie mają wpływu na promocję do klasy programowo wyższej.
 9. Średnią ocen ustala się z uwzględnieniem ocen z przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych, które określone są w szkolnym planie nauczania.
 10. Ocenę śródroczną wystawia się na podstawie ocen bieżących. Oceny bieżące oraz oceny z podsumowujących prac pisemnych wyrażone są w skali 6–stopniowej. Ocenę roczną i końcową z przedmiotów ogólnomuzycznych i zespołowych wystawia nauczyciel prowadzący dane zajęcia na podstawie oceny śródrocznej oraz ocen bieżących z drugiego semestru.
 11. Dla klas programowo najwyższych ocenę końcową z przedmiotu „Kształcenie słuchu i audycje muzyczne” ustala nauczyciel prowadzący w wyniku przeprowadzonego testu badania wiadomości.
 12. Przed każdym zebraniem Rady Pedagogicznej w sprawia klasyfikacji uczniów poszczególni nauczyciele są obowiązani do poinformowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych w terminach:
  1. trzech tygodni — w formie przekazania uczniom i rodzicom o przewidywanych dla niego ocenach pozytywnych w formie ustnej;
  2. jednego miesiąca — w przypadku uczniów zagrożonych w formie pisemnego powiadomienia rodziców (prawnych opiekunów); informacja musi mieć formę pisemną.
 13. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalonej w trybie egzaminu promocyjnego:
  1. na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej prośby o zmianę oceny klasyfikacyjnej dla ucznia;
  2. prośba musi wpłynąć do Dyrektora Szkoły najpóźniej do dwóch tygodni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej;
  3. ocenę można zmienić w wyniku egzaminu sprawdzającego.
 14. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w ramowym planie nauczania.

 1. Oceny: roczna i końcowa z przedmiotu głównego ustalane są przez komisję egzaminacyjną w trybie egzaminu promocyjnego według następujących kryteriów:
  1. prawidłowe ustawienie aparatu gry, umiejętności techniczne;
  2. prawidłowe odczytanie tekstu i poziom jego opanowania;
  3. intonacja, estetyka brzmienia;
  4. zgodność interpretacji z budową formalną, stylowość artystyczna i walory wykonania.
 2. Przepisów § 17, ust. 1 nie stosuje się do uczniów klas pierwszych Szkoły, ocenę ustala w tym przypadku nauczyciel.
 3. Program egzaminu promocyjnego może być podzielony na dwie części.
 4. Szczegółowy termin egzaminów promocyjnych ustala Dyrektor Szkoły.
 5. Uczniowie informowani są o datach sprawdzianów, przesłuchań i egzaminów promocyjnych z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 6. Uczniowie mają obowiązek przystąpić do egzaminów promocyjnych w wyznaczonym terminie.
 7. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie przystąpi do egzaminu promocyjnego w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w innym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do dnia w którym odbywa się zebranie Rady Pedagogicznej.
 8. Uczeń, który bez usprawiedliwienia nie przystąpił do egzaminu promocyjnego, podlega skreśleniu z listy uczniów.
 9. Do przeprowadzenia egzaminu promocyjnego i końcowego Dyrektor powołuje co najmniej trzyosobową komisję, w skład której wchodzą:
  1. Dyrektor — jako przewodniczący komisji;
  2. nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu;
  3. nauczyciel (nauczyciele) tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
 10. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu promocyjnego komisja ustala ocenę ucznia. W przypadku różnicy zdań, ocenę stanowi średnia arytmetyczna punktów wystawionych przez członków komisji.
 11. Ocenę z egzaminu promocyjnego ustala się na podstawie liczby uzyskanych punktów według następującej skali:
  1. 25 punktów — stopień celujący;
  2. 24–21 punktów — stopień bardzo dobry;
  3. 20–16 punktów — stopień dobry;
  4. 15–13 punktów — stopień dostateczny;
  5. 12–11 punktów — stopień dopuszczający;
  6. 0–10 punktów — stopień niedostateczny.
 12. Z przeprowadzonego egzaminu promocyjnego sporządza się protokół zawierający skład komisji, datę egzaminu, program oraz ocenę ustaloną przez komisję; protokół dołącza się do arkusza ocen.
 13. Rada Pedagogiczna może w uzasadnionych przypadkach zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego. Ocenę ustala w tym przypadku nauczyciel.
 14. Nauczyciel zobowiązany jest do wysłania przez sekretariat pisma poleconego na miesiąc przed egzaminem promocyjnym.
 15. Uczeń ma prawo do uzyskania wyższej oceny od proponowanej przez nauczyciela przez zachowanie następującej procedury:
  1. rodzic, prawny opiekun ucznia lub sam uczeń składa prośbę do nauczyciela o możliwość poprawienia oceny końcoworocznej z zachowaniem terminu trzech tygodni, przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej;
  2. nauczyciel, zgodnie z ppkt.1), określa zakres materiału danej klasy, uwzględniając skalę trudności odpowiadającą ocenie, o którą uczeń się ubiega;
  3. procedurę uzyskania wyższej oceny przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu w terminie do zebrania klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.

 1. Wystawianie ocen klasyfikacyjnych przez nauczycieli z przedmiotów nieobjętych egzaminami dokonywane jest najpóźniej na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.
 2. Uczniowie informowani są przez nauczycieli ustnie o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych najpóźniej miesiąc przed datą ich wystawienia. W przypadku przewidywanej oceny niepromującej, w tym samym terminie powiadamiani są pisemnie rodzice (prawni opiekunowie).
 3. Promowanie polega na zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną wyników rocznej klasyfikacji i obejmuje podjęcie uchwał o:
  1. promowaniu uczniów do klas programowo wyższych lub ukończeniu szkoły;
  2. promowaniu uczniów poza normalnym trybem;
  3. wyróżnieniu uczniów.
 4. Uczeń otrzymuje promocję do klasy wyższej, jeżeli z przedmiotu głównego i kształcenia słuchu otrzymał ocenę klasyfikacyjną wyższą od stopnia dopuszczającego, a z pozostałych obowiązkowych przedmiotów ocenę wyższą od stopnia niedostatecznego; uzyskanie oceny niedostatecznej z przedmiotów nadobowiązkowych nie ma wpływu na promocję.
 5. Uczeń uzyskujący oceny celujące i bardzo dobre z wszystkich przedmiotów, lub osiągający sukcesy artystyczne, na wniosek nauczyciela przedmiotu głównego może być promowany do klasy programowo wyższej poza normalnym trybem z końcem, lub w ciągu, roku szkolnego lub z pominięciem jednej klasy, np. z III do V.
 6. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna roczna niepromująca do klasy wyższej może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 7. Ocena wystawiona przez komisję egzaminacyjną w trybie egzaminu promocyjnego nie może być zmieniona.
 8. Komisja egzaminacyjna ustala ocenę z przedmiotu głównego w postaci pisemnej i punktowej.
 9. Wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminu promocyjnego z przyczyn zdrowotnych czy losowych spoczywa na Dyrektorze Szkoły.
 10. Tryb ubiegania się ucznia o przystąpienie do egzaminu promocyjnego w dodatkowym terminie:
  1. usprawiedliwienie przyczyny nieobecności na egzaminie, złożenie prośby przez rodziców lub prawnych opiekunów o ustalenie dodatkowego terminu;
  2. pisemne zawiadomienie rodziców lub prawnych opiekunów o terminie następnego egzaminu promocyjnego, nie później jednak niż do posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej, na warunkach określonych w § 18, ust. 9.

Ustalenie oceny z naruszeniem prawa
 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, z zastrzeżeniem § 20, ust. 7. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno–wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że końcowa, roczna, śródroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, odpowiednio w formie praktycznej albo w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w
  , pkt 2, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 4. W skład komisji wchodzą:
  1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji;
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
  3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 5. Nauczyciel, o którym mowa w
  , ust. 4, pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
 6. Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej, a w przypadku oceny z instrumentu głównego i kształcenia słuchu – oceny dopuszczającej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem
  , ust. 1.
 7. Z prac komisji sporządza się protokół stanowiący załącznik do arkusza ocen danego ucznia, zawierający w szczególności:
  1. skład komisji;
  2. termin sprawdzianu;
  3. zadania (pytania) sprawdzające lub program;
  4. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
 8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w
  , ust. 2 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

Egzamin poprawkowy
 1. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej otrzymał nie więcej niż jedną ocenę niepromującą. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów.
 2. Egzaminu poprawkowego nie mogą zdawać uczniowie klas najwyższych.
 3. Egzaminy poprawkowe odbywają się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4. Do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego Dyrektor Szkoły powołuje trzyosobową komisję w składzie:
  1. Dyrektor Szkoły albo inny nauczyciel pełniący w Szkole funkcję kierowniczą – jako przewodniczący komisji;
  2. nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu;
  3. nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
 5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, stanowiący załącznik do arkusza ocen danego ucznia, zawierający:
  1. skład komisji;
  2. termin egzaminu;
  3. pytania egzaminacyjne lub program;
  4. ocenę ustaloną przez komisję;
  5. do protokołu załącza się pisemne prace ucznia lub zwięzła informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 6. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić w terminie określonym przez Dyrektora Szkoły.
 7. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w
  ust. 4 i nie przystąpił, lub nie zdał egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego do 31 sierpnia, podlega skreśleniu z listy uczniów, chyba, że Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów).
 8. W ciągu całego cyklu kształcenia w danym typie szkoły uczeń może powtarzać klasę tylko jeden raz.
 9. Tryb ubiegania się ucznia o przystąpienie do egzaminu poprawkowego w dodatkowym terminie:
  1. usprawiedliwienie przyczyny nieobecności na egzaminie i złożenie prośby przez rodziców lub prawnych opiekunów o ustalenie dodatkowego terminu;
  2. pisemne zawiadomienie rodziców lub prawnych opiekunów o terminie następnego egzaminu poprawkowego nie później jednak niż do zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej, na warunkach określonych w
   , ust. 9.

Egzamin klasyfikacyjny
 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia.
 2. Uczeń nieklasyfikowany, w przypadku, gdy jego nieobecność na zajęciach edukacyjnych była usprawiedliwiona, może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. W przypadku nieklasyfikowania z przyczyn nieuzasadnionych przypadkami losowymi, na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów wymienionych w § 18, ust. 9 przeprowadza komisja egzaminacyjna w składzie określonym w § 19, ust. 7. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych przedmiotów przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu.
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się po wyrażeniu zgody przez Radę Pedagogiczną w terminie do 31 sierpnia. Szczegółowa data uzgodniona jest z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Uczeń jest również poinformowany o zakresie materiału i formie egzaminu.
 6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający skład komisji albo imię i nazwisko nauczyciela danego przedmiotu, obserwatora tego samego lub pokrewnego przedmiotu, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne lub program oraz ocenę ustaloną odpowiednio przez komisję lub nauczyciela. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
 7. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
 8. Tryb ubiegania się ucznia o przystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego w dodatkowym terminie:
  1. usprawiedliwienie przyczyny nieobecności na egzaminie, złożenie prośby przez rodziców lub prawnych opiekunów o ustalenie dodatkowego terminu;
  2. pisemne zawiadomienie rodziców lub prawnych opiekunów o terminie następnego egzaminu klasyfikacyjnego nie później jednak niż do zebrania klasyfikacyjnego rady pedagogicznej, na warunkach określonych w § 18, ust. 9.

Uczeń kończy Szkołę Muzyczną I stopnia, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej spełnił warunki określone w § 19, ust. 4.

Egzamin sprawdzający
 1. Termin egzaminu sprawdzającego oraz komisję wyznacza Dyrektor Szkoły.
 2. Wymagania egzaminacyjne dla poszczególnych przedmiotów zawarte są w wymaganiach edukacyjnych właściwych dla danych przedmiotów i ujęte w szkolnym zestawie programów nauczania.
 3. Z przedmiotów ogólnomuzycznych egzamin przeprowadzany jest w formie sprawdzianu teoretyczno–praktycznego.
 4. Dyrektor Szkoły powołuje komisję, w skład której wchodzą:
  1. Dyrektor Szkoły lub kierownik sekcji jako przewodniczący komisji;
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
  3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 5. Nauczyciel uczący danego przedmiotu może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia, z tym, że powołanie nauczyciela z innej szkoły następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 6. Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej, a w przypadku przedmiotu kształcenie słuchu — oceny dopuszczającej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1. skład komisji;
  2. zadania (pytania) sprawdzające program;
  3. wynik egzaminu oraz ustaloną ocenę.
  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 9. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

Nagrody
 1. Nagrody przyznawane są za:
  1. bardzo dobre wyniki w nauce, w tym oceny celujące lub bardzo dobre z przedmiotu głównego i kształcenia słuchu, udział w przesłuchaniach i konkursach szkolnych i pozaszkolnych;
  2. działalność artystyczną i społeczną na terenie szkoły, miasta, itd.
 2. Rodzaje nagród:
  1. promocję z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i dodatkowo ocenę minimum bardzo dobrą z przedmiotów: instrument główny i kształcenie słuchu, a z pozostałych przedmiotów oceny minimum dobre;
  2. kończy szkołę z wyróżnieniem uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) oraz roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 i dodatkowo z przedmiotów: instrument główny i kształcenie słuchu oceny minimum bardzo dobre, a z pozostałych przedmiotów oceny minimum dobre;
  3. pochwały ustne na forum Szkoły;
  4. pochwały pisemne na tablicy ogłoszeń;
  5. listy gratulacyjne do rodziców lub opiekunów oraz szkół macierzystych;
  6. nagrody rzeczowe;
  7. nagrody pieniężne w formie stypendiów lub pokrycia kosztów udziału w kursach lub przeglądach pozaszkolnych.
 3. Nagrody przyznaje, na wniosek nauczyciela i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Dyrektor Szkoły.

Kary
 1. Kary stosuje się za:
  1. lekceważenie obowiązków ucznia;
  2. nieprzestrzeganie Statutu Szkoły;
  3. zniszczenie mienia szkolnego lub prywatnego;
  4. łamanie zasad współżycia społecznego.
 2. Rodzaje kar:
  1. upomnienie ustne:
   1. nauczyciela;
   2. Dyrektora;
   3. Dyrektora na forum Szkoły;
  2. nagana:
   1. ustna na forum Szkoły;
   2. pisemna na tablicy ogłoszeń, z zawiadomieniem listownym rodziców lub opiekunów oraz szkoły macierzystej;
  3. skreślenie z listy uczniów.
 3. O wszystkich rodzajach kar Szkoła informuje na piśmie rodziców lub prawnych opiekunów.
 4. Skreślenie z listy uczniów jest najwyższą formą kary stosowaną w Szkole. Podstawą do skreślenia może być:
  1. zniszczenie mienia szkolnego lub prywatnego;
  2. niestawienie się na egzamin promocyjny, klasyfikacyjny lub poprawkowy w wyznaczonym terminie bez pisemnego usprawiedliwienia;
  3. łamanie zasad współżycia społecznego.
 5. Procedura skreślenia z listy uczniów:
  1. umotywowane podanie o skreślenie ucznia mogą zgłaszać do Dyrektora Szkoły rodzice lub prawni opiekunowie;
  2. Dyrektor Szkoły kieruje do rodziców, prawnych opiekunów lub — w przypadku osób pełnoletnich — do osoby bezpośrednio zainteresowanej, pismo informujące o wszczęciu procedury skreślenia ucznia z listy uczniów Szkoły Muzycznej;
  3. na najbliższym zebraniu Rady Pedagogicznej, która, po dokładnym zapoznaniu się z okolicznościami i po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, podejmuje uchwałę w w/w sprawie;
  4. na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję w sprawie skreślenia ucznia z listy.
 6. Od zastosowanej kary przysługuje prawo odwołania się w ciągu 14 dni do:
  1. Dyrektora Szkoły w wypadku kary zastosowanej przez nauczyciela;
  2. do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w wypadku kary zastosowanej przez Dyrektora Szkoły.

Rodzice i uczniowie. Ich prawa i obowiązki

 1. Uczeń ma prawo do:
  1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;
  2. zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, poszanowania jego godności;
  3. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym;
  4. swobody wyrażania myśli i przekonań;
  5. rozwijania talentu i zainteresowań;
  6. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
  7. korzystania z pomieszczeń szkolnych, instrumentów, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru, biblioteki na zasadach określonych w wewnętrznych regulaminach szkolnych.
 2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a w szczególności:
  1. stawienia się na egzamin promocyjny, klasyfikacyjny, poprawkowy, w wyznaczonym terminie lub przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności najpóźniej w dniu egzaminu;
  2. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły, oraz właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych;
  3. podnoszenia poziomu wiedzy muzycznej i doskonalenia umiejętności gry na instrumentach;
  4. dbałości o wspólne dobro (instrumenty, wydawnictwa biblioteczne, akcesoria muzyczne, sprzęt i wyposażenie szkolne), ład i porządek w Szkole;
  5. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, innych pracowników Szkoły oraz koleżanek i kolegów;
  6. usprawiedliwiania w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w tym formy usprawiedliwiania nieobecności przez osoby pełnoletnie.
 3. W Szkole obowiązuje zakaz:
  1. stosowania wszelkich form przemocy fizycznej i psychicznej;
  2. palenia tytoniu;
  3. spożywania alkoholu i przebywania pod jego wpływem;
  4. używania i handlu narkotykami oraz przebywania pod ich wpływem.

 1. Rodzice mają prawo do:
  1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno–wychowawczych;
  2. znajomości Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania;
  3. rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn ewentualnych trudności w nauce;
  4. wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu Szkołę opinii na temat pracy Szkoły; w tym celu organizuje się:
   1. ogólnoszkolne zebrania rodziców;
   2. okresowe spotkania rodziców z nauczycielami (wywiadówki);
   3. spotkania indywidualne rodziców z nauczycielami na prośbę rodziców;
   4. uroczyste inauguracje i zakończenia roku szkolnego.
 2. Informacje na temat sposobu kontaktu rodziców z organem nadzorującym Szkołę umieszcza się w łatwo dostępnym miejscu (np. na tablicy ogłoszeń).

Postanowienia końcowe

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Świadectwo szkolne opatruje się pieczęcią urzędową.

Szkoła prowadzi i przechowuje kronikę Szkoły. Opiekę nad kroniką sprawuje bibliotekarz szkolny.

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Szkoła jest jednostką budżetową.
 2. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 3. Szkoła może tworzyć środki specjalne, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Statut uchwalony przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu z 12 kwietnia 2019 roku.